Bắc Ninh – Kinh Bắc vùng đất văn hiến, địa linh nhân kiệt, nơi sản sinh và tập trung nhiều anh hùng hào kiệt, các danh nhân lịch sử – văn hóa, các danh nhân khoa bảng, danh tướng nổi tiếng, từng làm rường cột quốc gia, kinh bang tế thế đất nước trên tất cả các lĩnh vực đã được sử sách ghi chép, ca ngợi. Tuy nhiên, việc giáo dục lịch sử theo phương pháp truyền thống trong các trường học hiện nay, việc tiếp thu, hiểu và thuộc được lịch sử của thế hệ trẻ nói chung, học sinh nói riêng đang là vấn đề bất cập.

Do vậy, nhằm đổi mới phương pháp giáo dục, hình thức giảng dạy truyền thống về lịch sử thì việc sản xuất phim hoạt hình giáo dục lịch sử danh nhân Kinh Bắc là rất cần thiết, để giúp cho thế hệ trẻ có điều kiện thuận lợi, tìm hiểu, tiếp thu về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc nói chung, về truyền thống lịch sử văn hiến, cách mạng trên quê hương Kinh Bắc nói riêng, giúp cho các thế hệ trẻ hoàn thiện nhân cách và có ý thức bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị lịch sử truyền thống tốt đẹp, nâng cao lòng yêu quê hương, đất nước, khơi dậy lòng tự hào dân tộc.